Forretningsbetingelser

Nedenfor følger Advokatkontoret Rieck Sørensens almindelige forretningsbetingelser.

§ 1: Opgaven

Når vi modtager en ny opgave, udarbejdes der en beskrivelse af opgaven i overenstemmelse med de til enhver tid gældende advokatetiske regler.

Beskrivelsen fremsendes skriftligt til klienten og indeholder informationer om opgavens karakter, hvorledes opgaven forventes at blive afregnet samt hvis muligt, et overslag over det estimerede honorar.

I de tilfælde, hvor der ikke kan gives et egentligt prisoverslag, vil opgavebeskrivelsen indeholde en redegørelse for, hvorledes honoraret beregnes.

I særlige tilfælde forbeholder vi os retten til at forlange opgavebeskrivelsen underskrevet af klienten, før arbejdet påbegyndes.

§ 2: Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

Advokatkontoret Rieck Sørensen er som andre advokatkontorer underlagt lov om forebyggende foranstaltning mod hvidvaskning af penge og finansiering af terror. Vi er således forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra alle klienter, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger. Alle klienter skal oplyse navn, adresse, CVR nr. eller CPR nr., når vi modtager opgaven.

§ 3: Interessekonflikter

I overenstemmelse med Advokatsamfundets regler samt vores interne habilitetsprocedure sikre vi, at der ikke foreligger nogen form for loyalitets- eller interessekonflikt ved opgaveaccept.

Skulle der senere opstå en interessekonflikt, fratræder kontoret opgaven og henviser hurtigt klienten til en anden advokat.

§ 4: Fortrolighed

Samtlige medarbejdere hos advokat Maj-Britt Rieck Sørensen er underlagt tavshedspligt. Vi behandler naturligvis alle oplysninger, vi modtager fra klienter, fortroligt.

§ 5: Anvendelse af rådgivningen

Rådgivningen målrettes den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores skriftlige samtykke. Advokatkontoret er alene ansvarlig for den rådgivning, der er ydet til klienten og honoreret herfor.

§ 6: Honorar

Fastsættelsen af vores advokathonorar sker altid på baggrund af en konkret vurdering, hvor følgende parametre indgår: Der henses til den medgåede tid, karakteren af anvendt specialkompetence, opgavens kompleksitet, den opnåede værdi for klienten samt ansvar, der er forbundet med opgaven.

Da det kan være vanskeligt at fastsætte et fast honorar ved opgavens modtagelse, kan der gives et begrundet overslag. Et overslag vil dog altid være udtryk for et estimat, der ikke er bindende. Vurderes overslaget under opgavens forløb ikke at være tilstrækkeligt, kontaktes klienten med henblik på i fællesskab at tage stilling til, hvorvidt opgaven videreføres.

Imidlertid, såfremt klienten måtte ønske et fast honorar ved opgavnes modtagelse, til fuld og endelig afgørelse af sagen, vil kontoret fremkomme med et sådant. Honoraraftalen undersrkives i så tilfælde af begge parter. Timeregnskab vil i så tilfælde ikke blive ført.

§ 7: Udlæg

Omkostninger til tekniske undersøgelser m.v., indgår ikke i honoraret og skal derfor afregnes direkte overfor tredjemand. Andre positive udlæg, herunder f.eks. retsafgifter, tinglysningsafgifter, gebyrer til offentlige myndigheder i forbindelse med udstedelse af attester m.v., udgifter til oversættelse, afregnes deslige særskilt i vores honorar.

§ 8: Fakturering

Vores klienter afregnes løbende. Betalingsfristen er 8 dage fra fakturadatoen. Ved forsinket betaling beregnes der morarenter i overensstemmelse med renteloven.

§ 9: Forudbetaling og depositum

Kontoret anmoder i de fleste opgaver vores klienter om at indbetale et depositum til sikkerhed for skyldigt honorar på vores klientkonto i Nordea, reg.nr.: 2229 konto nr.: 8890-927-387 med angivelse af j.nr. og faktura nr. Størrelsen af depositum skal ikke betragtes som udtryk for det forventede honorar.

§ 10: Opbevaring af sagsakter

Alle klientdata m.v. opbevares i kontorets arkiv i fem år efter sagens afslutning. Medmindre andet aftales, bliver materialet slettet og makuleret ved udløb af de fem år, dog undtaget originale testamenter.

§ 11: Afslutning af opgaven

Advokatkontoret Rieck Sørensen har ansvaret for opgaven til dens afslutning, eller indtil klienten måtte anmode om, at sagen afsluttes.

Kontoret forbeholder sig ret til at fratræde opgaven, hvis vi i særlige tilfælde ikke kan tage ansvaret for den fortsatte sagsbehandling. Ligeledes vil kontoret fratræde opgaven, såfremt en interessekonflikt måtte opstå. En eventuel fratræden vil ske i henhold til de advokatetiske regler, hvorfor vi altid sikre, at klienten ikke hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

§ 12: Ansvar og ansvarsforsikring

Vi er ansvarlig for vores bistand i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt selskab. Vores ansvar i forbindelse med juridisk bistand er begrænset til summen af det beløb, der betales af vores ansvarsforsikring og vores selvrisiko. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill m.v., eller andre former for indirekte tab.

Kontoret hæfter ikke for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienter har overladt dele af en opgaves løsning til.

§ 13: Klager

Eventuelle uenigheder vedrørende klientforholdet søges altid løst i mindelighed mellem klienten og advokatkontoret. Opnås der ikke enighed, kan klage indsendes til Advokatnævnet, der både tager sig af disciplinærsager og salærsager.

§ 14: Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem klient og advokatfirmaet skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente domstol.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på din sag


    Advokat Holte logo