Har du brug for hjælp til inkassosager?

NYE ændringer til forenklet inkassoprocedure pr. den 1. oktober 2011.

Det er nu muligt at få opkrævet sit tilgodehavende hurtigere, billigere og nemmere med krav helt op til 100.000 kr.

Forenklet inkassoproces år 2005.

Før reglerne om forenklet inkassoprocedure trådte i kraft år 2005, var det nødvendigt at føre en civil retssag for Domstolene, for at opnå dom på sit pengekrav. Dernæst skulle sagen i Fogedrettet, som herefter inddrev pengekravet. Dette kunne for kreditor virke uoverskueligt og være en tidskrævende og dyr proces.

Før man kan anvende forenklet inkassoprocedure, er der nogle krav, der skal være opfyldt:

  1. Gælden skal være forfaldet.
  2. Gælden må maksimalt være 50.000 kr. år 2005 og 100.000 år 2011 (eksl. renter og omkostninger)
  3. Skyldner må ikke forventes at have indsigelser mod kravet.
  4. Der skal være afgivet påkravsskrivelse over for skyldneren, der opfylder betingelserne herfor i inkassoloven, og fristen i henhold hertil skal være udløbet.

Forenklet inkassoprocedure starter med, at kravet opgøres direkte over for fogderetten, som herefter forkynder påkravet overfor debitor.

Har debitor ingen indsigelser eller ikke reagerer inden 14 dage efter at være gjort bekendt med påkravet, så opnår betalingspåkravet samme retskraft som ved en afsagt dom og kan straks danne baggrund for fogedrettens hjælp til inddrivelse af gælden. Denne proces er både hurtig, nem og billig i forhold til tidligere, hvor inkassosager først skulle for domstolene og herefter til fogedretten.

NYE ændringer der trådte i kraft 1. oktober 2011 (kravet forhøjet fra 50.000 til 100.000 kr.)

I oktober 2011 trådte ændringer til forenklet inkassoprocedure i kraft. Dette har medført, at man i dag kan anvende den forenklede inkassoprocedure til krav op mod 100.000 kr., i stedet for tidligere 50.000 kr.

Retsafgiften er endvidere ændret og blevet billigere. Retsafgiften afhænger stadig af kravets størrelse, men er inddelt i 2 kategorier.

  • Er kravet mellem 1kr. og 50.000 kr. er retsafgiften fastsat til 400 kr. på alle fordringer.
  • Er kravet mellem 50.000 kr. og 100.000 kr. er retsafgiften 750 + 1,2 % af det beløb der overstiger 50.000 kr., dog max 75.000 kr.

I tilfælde hvor debitor kommer med indsigelser mod betalingskravet, kan sagen automatisk overgå til almindelig civil proces ved civilretten, hvor kravet grundet sin størrelse i så fald er omfattet af de særlige regler i småsagsproceduren.

Vi kan her på kontoret være dig behjælpelig.

I forbindelse med at inddrivelse af et tilgodehavende iværksættes, er det afgørende, at formalia er overholdt i form af fremsendelse af påkravsskrivelse i overensstemmelse med inkassoloven. Jo tidligere i forløbet du inddrager advokaten, jo større sikkerhed har du for at sikre dit tilgodehavende, herunder tillægge tilgodehavendet rykker- og inkassogebyr samt renter.

Det ses desværre ofte i denne type inkassosager, at der “smides gode penge efter dårlige”, og man bør således forinden igangsættelse af inddrivelsesprocessen rådføre sig med advokaten til drøftelse af sagsforløbet og den reelle mulighed for at sikre ens tilgodehavende.

Kontoret har mange års erfaring med inddrivelse af tilgodehavender og vi lægger stor vægt på en helhedsvurdering af sagen samt at forløbet tilrettelægges sammen med klienten, således at vi på bedst mulig vis kan sikre, at inddrivelsesprocessen reelt skaber en værdi for klienten.

Såfremt der måtte ønskes yderligere oplysninger om inkassoreglerne eller assistance til inddrivelse af et tilgodehavende, kan en uforpligtende henvendelse ske såvel telefonisk som pr. mail.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på din inkassosag


    Advokat Holte logo